DULUX Acryl Matt

Technický list DULUX ACRYL MATT

1.POPIS VÝROBKU

Dulux Acryl Matt je bílá akrylátová barva vysoké kvality určená pro dekorační a ochranné nátěry stěn a stropů v interiéru. Barva je dostatečně viskózní, takže při aplikaci neodkapává a lehce se roztírá. Nabízí vysokou vydatnost při zachování dobré kryvosti, nátěr je otěruodolný a prodyšný pro vodní páry. V případě probarvení zdravotně nezávadnými barevnými pastami je vhodná i pro nátěry interiérů náročných na hygienu jako jsou školy, jídelny, zdravotnická zařízení apod. Nátěr může přijít do náhodného styku s potravinami.

2.DOPORUENÍ PRO BEZPEČNOU PŘÍPRAVU POVRCHU

Příprava povrchu:

Při broušení suché vrstvy barvy může vznikat prach. Pokud nelze zabránit vystavení účinkům pomocí lokálního odsávání, musí být použity vhodné respirační ochranné prostředky.

3. NÁVOD NA POUŽITÍ

Příprava povrchu:

1. Povrch musí být čistý, suchý a dobře vytvrzený (omítky je nutno nechat vyzrát během 3–4 týdnů, nebo podle specifikace výrobce dané omítky, sádry, stěrky, atp.).

2. Nátěry barev vápenných, hlinkových a slabě soudržných je třeba úplně odstranit z podkladu a povrch umýt vodou, aby se odstranily zbytky prachu.

3. Z povrchu je třeba odstranit znečištění (např. mastnotu) snižující přilnavost barvy. Znečištění smyjte vodou se saponátem.

4. Povrch napadený plísněmi očistěte pomocí špachtle a pokud nelze odstranit příčiinu plesnivění, použijte odpovídající fungicidní prostředek.

5. Nerovnosti a poškození povrchu vyrovnejte vhodnou stěrkou, vyhlaďte a nechte vytvrdit.

6. Proveďte penetraci malovaného povrchu:
  i) Podklady silně nasákavé, nestabilní, prašné nebo pórovité napenetrujte přípravkem Dulux Grunt (především stěrkované části, spoje sádrokartonových desek, místa po odstranění olejových nebo křídových barev).
  ii) Na povrchy dříve nemalované nebo barevně nejednolité použijte navíc emulzi Dulux Acryl Matt naředěnou přídavkem 20–25 % čisté vody.
  iii) Podklady dříve natřené disperzní barvou, jejichž povrch je jednotný, dobře přilnavý, neníprašný ani poškozený, je možné malovat bez penetrace.

Nanášení:

Barvu nanášejte štětcem, válečkem nebo stříkáním v 1–2 vrstvách v intervalu 1–2 hodin. Okolní teplota a teplota povrchu by měly být v rozmezí +10 až +28 °C. Relativní vlhkost by měla být nižší než 80 %.

Upozornění:

Vzhledem k obsahu kaolinu ve výrobku může při aplikaci stříkáním docházet k většímu opotřebení trysek a pístu stříkacích zařízení. Tento jev je vlastností výrobku, nikoliv jeho vadou a výrobce nebere za větší opotřebení stříkacích za řízení odpovědnost. Typ, povrch a předchozí nátěr dřeva ovlivňují výsledný odstín nátěru, proto doporučujeme provést zkušební nátěr před finální aplikací.

4. DOBA SCHNUTÍ

Interval mezi nanášením jednotlivých vrstev 1–2 hodiny. Platí pro jednu vrstvu o standardní tloušťce při teplotě +20 °C a relativní vlhkosti vzduchu 50 %, při dobrém větrání. Snížení teploty nebo zvýšení vlhkosti může prodloužit dobu schnutí.

5. BALENÍ A BAREVNÉ ODSTÍNY

Sněhově bílá matná v baleních 3 l, 5 l, 10 l a 20 l. Možnost probarvit malířskými pastami.

6. TEORETICKÁ VYDATNOST

8–12 m2/litr v jedné vrstvě na hladkém a správně připraveném podkladu.

7. ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ

Ihned po aplikaci očistěte vodou. Před čištěním odstraňte ze štětce co nejvíce barvy.

8. SKLADOVÁNÍ

Barvu lze skladovat v původním neotevřeném obalu během 1.–12. měsíce od data výroby při teplotě 5–30 °C, během 13.–24. měsíce od data výroby při teplotách 5–10 °C. Maximální skladovatelnost 24 měsíců. VÝROBEK NESMÍ ZMRZNOUT. Přepravovat pouze při teplotách od +5 °C do +35 °C.

9. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A PRVNÍ POMOC

Osoby a zvířata by se neměly zdržovat v ošetřeném prostoru, dokud nátěr nezaschne. Produktem neošetřujte dřevo v přímém kontaktu s potravinami a krmivy. Nepoužívejte prázdné nádoby ke skladování potravin. Nevylévejte do kanalizace. Nepoužitý výrobek nebo prázdný obal se zbytky výrobku odevzdejte ve sběrně nebezpečného odpadu nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady.

Pokyny pro první pomoc:

Při nadýchání vyjděte na čerstvý vzduch. Pokud postižený nedýchá, poskytněte umělé dýchání a zavolejte lékaře. Při zasažení pokožky důkladně omyjte vodou a mýdlem nebo vhodným čisticím prostředkem pro pokožku. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékaře. Při požití vypláchněte ústa vodou, NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ, ihned vyhledejte lékaře.

Bezpečnostní věty:
S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí.
S 24/25 Zamezte styku s kůží a očima.
S 29 Nevylévejte do kanalizace.
S 46 Při požití okamžitěvyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.
S 51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách.

Obsah těkavých organických látek: <3 %.
Hustota: 1,3–1,7 g/cm3
Limitní hodnota VOC kat.A (a) VŘNH: 30 g/l (2010).
Max. obsah VOC ve výrobku připraveného k použití: 25,5 g/l.

10. DISTRIBUTOR V ČR A TECHNICKÉ PORADENSTVÍ:

Akzo Nobel Coatings CZ, a.s.
BB centrum – budova BETA, Vyskočilova 1481/4
140 00 Praha 4,
Infolinka: 800 100 701
www.dulux.cz 

11. DATUM VYDÁNÍ

Duben 2013

Údaje odpovídají našim současným vědomostem a znalostem. Je nutné dodržovat příslušné směrnice, normy a řemeslá pravidla. V případě pochybností nebo nejasností se obraťte na naše technické poradce.

 
Akce

SOKRATES colour

SOKRATES colour

Akrylátová vrchní barva POLOLESK Balení: 0,7kg 2kg 5kg 10kg Vlastnosti: Univerzální, tvrdý, ale pružný nátěr, do interiéru i exteriéru Obna, dveře, dětské hračky. okapy, střechy... Tónování: 16 odstínů dle vzorkovníku Vydatnost: 8-10m2/kg AKCE 0,7l za 169,-Kč

Bez DPH 0.00 Kč
Vč. DPH 0.00 Kč

Bona Deck Oil

Bona Deck Oil

Olej na venkovní podlahy Balení: 5l Vlastnosti: Směs borovicového a lněného oleje, do exteriéru Vytvrzovací olej k ochraně dřevěných ploch, UV ochrana, kombinace hloubkové impregnace dřeva s optimální ochranou povrchu, vodoodpudivý, odolný proti usazování nečistot Tónování: Přírodní odstín Vydatnost: 6-10m2/l AKCE - 5l za 1 499,-

Bez DPH 0.00 Kč
Vč. DPH 0.00 Kč

JUNCKERS RUSTIC OIL

JUNCKERS RUSTIC OIL

Uretanový podlahový olej Balení: 5l Vlastnosti: Interiérový, na parkety, podlahy, stoly, zábradlí Vytvrzovací impregnační olej zvýrazňuje hloubku a barevný tón dřeva, proniká hluboko do struktury, zaplňuje póry, na měkké i tvrdé dřeviny, odolný běžným čistícím prostředkům Tónování: Čirý Vydatnost: Impregnované povrchy: 20-50m2/l Neošetřené povrchy: 5-10m2/l Akce - 5l za 2 369,-

Bez DPH 0.00 Kč
Vč. DPH 0.00 Kč