DULUX Expert Matt

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platném znění

DULUX Trade Vinyl Matt

Datum vytvoření: 30.11.2012
Datum revize:

Číslo verze: 1
Číslo revize:


ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku


1.1. Identifikátor výrobku

Obchodní název DULUX Expert Matt

Číslo výrobku


1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Akrylátová emulzní barva pro nátěry stěn a stropů. Podrobnosti o oblastech použití a o metodách aplikace najdete na štítku.

1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Distributor Akzo Nobel Coatings CZ, a.s.

Adresa
Vyskočilova 1481/4, BB centrum - budova BETA, 140 00, Praha 4 - Michle
Česká republika

Telefon +420 261399100
IČO 60792213
Web www.akzonobel.cz

Výrobce AkzoNobel Decorative Paints Sp. z o.o.

Adresa
01-531 Warszawa, ul.Wybrzeże Gdyńskie 6D.
Polsko

Telefon +48 223212021
Fax +48223212021
Email info.akzonobel(a)akzonobel.com

Odborně způsobilá osoba odpovědná za bezpečnostní list:
GRACILIS s.r.o., info(a)gracilis.cz


1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, Praha

Tel.: nepřetržitě 224 919 293 nebo 224 915 402, Informace pouze pro zdravotní rizika – akutní otravy lidí a zvířat


ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti


2.1. Klasifikace látky nebo směsi

Směs není klasifikována jako nebezpečná ve smyslu směrnice 67/548/EHS nebo směrnice 1999/45/ES.

Nejzávažnější nepříznivé fyzikálně-chemické účinky a účinky na lidské zdraví a životní prostředí nejsou známy.


2.2. Prvky označení

Podle směrnice 1999/45/ES
-

Nebezpečné látky
R-věty
-
S-věty

S 2
S 24/25
S 29
S 46

Uchovávejte mimo dosah dětí
Zamezte styku s kůží a očima
Nevylévejte do kanalizace
Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označeníDoplňující informace

Hustota: 1,443 g/cm3, obsah organických rozpouštědel (VOC): 0,025 kg/kg, obsah celkového organického uhlíku (TOC): 0,017 kg/kg, obsah netěkavých látek (sušiny): 53,58% obj. EU limitní hodnota VOC kat. A(a) VŘNH: 30 g/l (2010). Maximální obsah VOC ve výrobku ve stavu připraveném k použití: 29 g/l.


2.3. Další nebezpečnost

neuvedeno


ODDÍL 3: Složení/informace o složkách


3.1. Směsi

Chemický název látky

Indexové číslo
ES (EINECS)
CAS
Registrační číslo

Klasifikace dle 67/548/EHS

Klasifikace dle 1272/2008

Koncentrace %

-

-

-

-

-


Plné znění R-vět a H-vět je uvedeno v oddíle 16. bezpečnostního listu.


ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc


4.1. Popis první pomoci

Při vdechnutí

Přepravte postiženou osobu na čerstvý vzduch, udržujte ji v teple a v klidu. V případě nepravidelného dýchání nebo zástavy dechu poskytněte umělé dýchání. Nepodávejte nic ústy. V případě bezvědomí umístěte osobu do stabilizované polohy. Vyhledejte lékařskou pomoc.

Při styku s kůží

Odstraňte kontaminovaný oděv, důkladně omyjte kůži mýdlem a vodou nebo použijte příslušný čisticí prostředek. Nepoužívejte rozpouštědla nebo ředidla. Vyhledejte lékařskou pomoc.

Při zasažení očí

Vyjměte kontaktní čočky. Oči vyplachujte 10 - 15 minut čistou pokud možno vlažnou tekoucí vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

Při požití

Postiženého umístěte v klidu. Ústa vypláchněte vodou (pouze za předpokladu, že postižený je při vědomí); nikdy nevyvolávejte zvracení. Neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte obal přípravku nebo etiketu.


4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Při vdechnutí

Nejsou známy.

Při styku s kůží

Opakovaný nebo dlouhodobý přímý kontakt s kůží může způsobit dočasné podráždění.

Při zasažení očí

Při vniknutí do oka může způsobit podráždění.

Při požití

Nejsou známy.


4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

V případě že přetrvávají symptomy u postiženého, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažete personálu etiketu nebo bezpečnostní list. Nikdy nepodávejte nic ústy osobám v bezvědomí.


ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru


5.1. Hasiva

Vhodná hasiva

pěna - odolná alkoholu, plyn - oxid uhličitý, prášek, voda - tříštěný proud

Nevhodná hasiva

voda - plný proud


5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Při požáru vzniká oxid uhelnatý a oxid uhličitý, dým a oxidy dusíku. Vdechování nebezpečných rozkladných (pyrolyzních) produktů může způsobit vážné poškození zdraví.


5.3. Pokyny pro hasiče

Noste izolační dýchací přístroj a celotělový ochranný oblek. Uzavřené nádoby se směsí v blízkosti požáru chlaďte vodou. Kontaminované hasivo nenechte uniknout do kanalizace, povrchových a spodních vod.


ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku


6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Odstraňte všechny zdroje zapálení, zajistěte dostatečné větrání. Nevdechujte páry. Používejte osobní ochranné pracovní prostředky.


6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

Zabraňte kontaminaci půdy a úniku do povrchových nebo spodních vod. Nepřipusťte vniknutí do kanalizace. Při velkých množstvích směsi informujte hasiče a odbor životního prostředí.


6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Pokud je to bezpečné, zabraňte dalšímu úniku směsi. Směs pokryjte vhodným (nehořlavým) absorbujícím materiálem (písek, křemelina, zemina a jiné vhodné aborpční materiály, apod.), shromážděte v dobře uzavřených nádobách a odstraňte dle oddílu 13. Sebraný materiál zneškodněte v souladu s místně platnými předpisy. Po odstranění směsi umyjste kontaminované místo velkým množstvím vody.


6.4. Odkaz na jiné oddíly

Postupujte podle pokynů, obsažených v kapitolách 7, 8 a 13


ODDÍL 7: Zacházení a skladování


7.1. Opatření pro bezpečné zacházení

Nevdechujte plyny a páry. Zabraňte kontaktu s pokožkou a očima. Používejte osobní ochranné pracovní prostředky podle kapitoly 8. Dbejte na platné právní předpisy o bezpečnosti a ochranně zdraví.


7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Skladujte v těsně uzavřených obalech na chladných, suchých a dobře větraných místech k tomu určených.


7.3. Specifické konečné/Specifická konečná použití

Nedefinováno.


ODDÍL 8: Omezování expozice / osobní ochranné prostředky


8.1. Kontrolní parametry

Chemický název látky

CAS

PEL mg/m3

NPK-P mg/m3

Faktor přepočtu na ppm

-

-

-

-

-


8.2. Omezování expozice

Dbejte obvyklých opatření na ochranu zdraví při práci a zejména na dobré větrání. Toho lze dosáhnout pouze místním odsáváním nebo účinným celkovým větráním. Jestliže tak není možno dodržet NPK-P, musí být používána vhodná ochrana dýchacího ústrojí. Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Po práci a před přestávkou na jídlo a oddech si důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem.

Ochrana dýchacích cest

Zajistěte dostatečné větrání.

Ochrana kůže

Ochranné pracovní rukavice (nitrilové, neoprenové, butylové). Při znečištění pokožky ji důkladně omýt.

Ochrana očí a obličeje

Ochranné brýle (podle charakteru činnosti).

Tepelné nebezpečí

nedefinováno

Omezování expozice životního prostředí

Dbejte obvyklých opatření na ochranu životního prostředí, viz bod 6.2.


ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti


9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Vzhled

Skupenství
Barva

Zápach

Prahová hodnota zápachu

pH

Bod tání/bod tuhnutí
Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu:
Bod vzplanutí
Rychlost odpařování
Hořlavost
Meze hořlavosti
Meze výbušnosti
Tlak páry
Hustota páry

Relativní hustota

Rozpustnost

Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda
Teplota samovznícení
Teplota rozkladu
Viskozita
Výbušné vlastnosti
Oxidační vlastnostiKapalné
nestanoveno

nestanoveno

nestanoveno

nestanoveno

nestanoveno
100°C
nestanoveno
nestanoveno
nestanoveno
nestanoveno
nestanoveno
nestanoveno
nestanoveno

1.443 g/cm^3 při 20 °C

rozpustný ve studené vodě

nestanoveno
nestanoveno
nestanoveno
kinematická 11.09 cm^2/s
nestanoveno
nestanoveno


9.2. Další informace

Obsah těkavých organických látek (VOC)

Obsah celkového organického uhlíku (TOC)

Obsah netěkavých látek (sušiny)

Max. obsah VOC ve výrobku ve stavu připraveném k použití

0.025 kg/kg

0.017 kg/kg

53.58 % objemu

29 g/lODDÍL 10: Stálost a reaktivita


10.1. Reaktivita

Za normálních podmínek použití nedochází k nebezpečným reakcím s jinými látkami.


10.2. Chemická stabilita

Za normálního způsobu použití je přípravek stabilní, k rozkladu nedochází.


10.3. Možnost nebezpečných reakcí

neuvedeno


10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit

neuvedeno


10.5. Neslučitelné materiály

Chraňte před silnými kyselinami a zásadami, jakož i oxidačními činidly.


10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Za normálního způsobu použití nevznikají. Při vysokých teplotách a při požáru vznikají nebezpečné produkty, jako například oxid uhelnatý, oxid uhličitý, oxidy dusíku.


ODDÍL 11: Toxikologické informace


11.1. Informace o toxikologických účincích

Akutní toxicita

Pro směs nejsou žádné toxikologické údaje k dispozici.

Akutní toxicita složek směsi

neuvedena

Dráždivost

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Žíravost

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Senzibilizace

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Toxicita opakované dávky

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Karcinogenita

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Mutagenita

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Toxicita pro reprodukci

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.


ODDÍL 12: Ekologické informace


12.1. Toxicita

Pro směs nejsou žádné ekotoxikologické údaje k dispozici. Směs nenechte uniknout do kanalizace, povrchových aspodních vod.


12.2. Perzistence a rozložitelnost

není k dispozici


12.3. Bioakumulační potenciál

není k dispozici


12.4. Mobilita v půdě

není k dispozici


12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB

není k dispozici


12.6. Jiné nepříznivé účinky

není k dispozici


ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

13.1. Metody nakládání s odpady

Postupujte podle platných předpisů o zneškodňování odpadů. Nepoužitý výrobek a znečištěný obal uložte do označených nádob pro sběr odpadu a předejte k odstranění oprávněné osobě k odstranění odpadu (specializované firmě), která má oprávnění k této činnosti. Nepoužitý výrobek nevylévat do kanalizace. Nesmí se odstraňovat společně s komunálními odpady. Prázdné obaly je možno energeticky využít ve spalovně odpadů nebo ukládat na skládce příslušného zařazení.


Právní předpisy o odpadech

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a zákon č. 188/2004 Sb., kterým se doplňuje zákon č. 185/2001 Sb.; Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění a zákon č. 188/2004 Sb., kterým se doplňuje zákon č. 185/2001 Sb.; Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), v platném znění.; Vyhláška 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, v platném znění.; Vyhláška 381/2001 Sb., (katalog odpadů) v platném znění.


ODDÍL 14: Informace pro přepravu


14.1. Číslo OSN

Nepodléhá předpisům ADR.


14.2. Příslušný název OSN pro zásilku

není


14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu

neuvedeno


14.4. Obalová skupina

neuvedeno


14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí

NE


14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

neuvedeno


14.7. Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL73/78 a přepisu IBC

není


ODDÍL 15: Informace o předpisech


15.1. Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES v platném znění. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 v platném znění. Směrnice 67/548/EHS v platném znění a 1999/45/ES v platném znění. Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon). Vyhláška č. 402/2011 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických směsí a balení a označování nebezpečných chemických směsí. Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu v platném znění. Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění. Vyhláška č. 355/2002 Sb. o emisních limitech v platném znění. ČSN 65 0201 - Hořlavé kapaliny, provozy a sklady. Vyhláška č. 246/2001 Sb., o požární prevenci. Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění a jeho prováděcí předpisy.Zákon c. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší v platném znění a jeho prováděcí předpisy.


15.2. Posouzení chemické bezpečnosti

Pro směs nebylo provedeno posouzení chemické bezpečnosti.


ODDÍL 16: Další informace

Změny v bezpečnostním listu

1. vydání

Legenda ke zkratkám a zkratkovým slovům

CAS = Jednoznačný numerický identifikátor pro chemické látky

ES (EINECS) = Existující látky (Evropský seznam existujících komerčních chemických látek)

NPK-P = Nejvyšší přípustná hodnota koncentrace v pracovním prostředí

PEL = Přípustný expoziční limit

PBT =Látky perzistentní, bioakumulovatelné a toxické

vPvB = Látky velmi perzistentní a velmi bioakumulovatelné

Aquatic Chronic 2 = Nebezpečný pro vodní prostředí

Eye Irrit. 2 = Podráždění očí

Skin Irrit. 2 = Dráždivost pro kůži

Asp. Tox. 1 = Nebezpečná při vdechnutí

Eye Irrit. 2 = Podráždění očí


Důležité odkazy na literaturu a zdroje dat

Informace zde uvedené vycházejí z našich nejlepších znalostí a současné legislativy.

Seznam R-vět, standardních vět o nebezpečnosti, bezpečnostních vět a/nebo pokynů pro bezpečné zacházení

H304 = Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

H315 = Dráždí kůži.

H319 = Způsobuje vážné podráždění očí.

H411 = Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

R 36/38 = Dráždí oči a kůži

R 51/53 = Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí

R 10 = Hořlavý

R 36 = Dráždí oči

R 65 = Zdraví škodlivý. Při požití může vyvolat poškození plic.

R 66 = Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo praskání kůže.

Pokyny pro školení

Seznámit pracovníky s doporučeným způsobem použití, povinnými ochrannými prostředky, první pomocí a zakázanou manipulací se směsí. Výrobek nesmí být použitý k jinému účelu, než je uvedeno v bezpečnostním listu (bod 1.2.). Uživatel je odpovědný za dodržování všech souvisejících předpisů na ochranu zdraví a životního prostředí. Viz Zákoník práce zákon č. 262/2006 Sb. v platném znění, Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění. Výrobek nesmí být bez souhlasu výrobce/dovozce používán k jinému účelu, než je uvedeno v kapitole 1.

Prohlášení:

Bezpečnostní list obsahuje údaje pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědění a zkušeností a jsou v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel není zodpovědný, za jakékoliv poškození, které může být způsobeno nesprávným použitím směsi. Jakékoliv úpravy bezpečnostního listu bez souhlasu odborně způsobilé osoby jsou zakázány.

 
Akce

SOKRATES colour

SOKRATES colour

Akrylátová vrchní barva POLOLESK Balení: 0,7kg 2kg 5kg 10kg Vlastnosti: Univerzální, tvrdý, ale pružný nátěr, do interiéru i exteriéru Obna, dveře, dětské hračky. okapy, střechy... Tónování: 16 odstínů dle vzorkovníku Vydatnost: 8-10m2/kg AKCE 0,7l za 169,-Kč

Bez DPH 0.00 Kč
Vč. DPH 0.00 Kč

Bona Deck Oil

Bona Deck Oil

Olej na venkovní podlahy Balení: 5l Vlastnosti: Směs borovicového a lněného oleje, do exteriéru Vytvrzovací olej k ochraně dřevěných ploch, UV ochrana, kombinace hloubkové impregnace dřeva s optimální ochranou povrchu, vodoodpudivý, odolný proti usazování nečistot Tónování: Přírodní odstín Vydatnost: 6-10m2/l AKCE - 5l za 1 499,-

Bez DPH 0.00 Kč
Vč. DPH 0.00 Kč

JUNCKERS RUSTIC OIL

JUNCKERS RUSTIC OIL

Uretanový podlahový olej Balení: 5l Vlastnosti: Interiérový, na parkety, podlahy, stoly, zábradlí Vytvrzovací impregnační olej zvýrazňuje hloubku a barevný tón dřeva, proniká hluboko do struktury, zaplňuje póry, na měkké i tvrdé dřeviny, odolný běžným čistícím prostředkům Tónování: Čirý Vydatnost: Impregnované povrchy: 20-50m2/l Neošetřené povrchy: 5-10m2/l Akce - 5l za 2 369,-

Bez DPH 0.00 Kč
Vč. DPH 0.00 Kč