DULUX Kitchen + Bathroom satin

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platném znění

DULUX KITCHEN & BATHROOM satin

Datum vytvoření: 3.4.2011
Datum revize: 27.10.2011

Číslo verze: 2
Číslo revize: 1


ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku


1.1. Identifikátor výrobku

Obchodní název DULUX KITCHEN & BATHROOM satin
Číslo výrobku


1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Matná emulzní barva na stěny a stropy.


1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Distributor Akzo Nobel Coatings CZ, a.s.

Adresa
Na Pankráci 1683/127, budova GEMINI 140 00  Praha 4
Česká republika

Telefon +420 261399100
IČO 60792213
Web www.akzonobel.cz

Výrobce AkzoNobel Decorative Paints Sp. z o.o.

Adresa
01-531 Warszawa, ul.Wybrzeże Gdyńskie 6D.
Polsko

Telefon +48 223212021
Fax +48223212021
Email info.akzonobel(a)akzonobel.com

Odborně způsobilá osoba odpovědná za bezpečnostní list:
GRACILIS s.r.o., info@gracilis.cz


1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, Praha

Tel.: nepřetržitě 224 919 293 nebo 224 915 402, Informace pouze pro zdravotní rizika – akutní otravy lidí a zvířat


ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti


2.1. Klasifikace látky nebo směsi

Směs není klasifikována jako nebezpečná ve smyslu zákona č. 350/2011 Sb.

Nejzávažnější nepříznivé fyzikálně-chemické účinky a účinky na lidské zdraví a životní prostředí nejsou uvedeny.


2.2. Prvky označení


Nebezpečné látky
R-věty
S-věty


S 2
S 24/25
S 29
S 46
S 51

Uchovávejte mimo dosah dětí
Zamezte styku s kůží a očima
Nevylévejte do kanalizace
Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení
Používejte pouze v dobře větraných prostorách


Doplňující informace

Pro profesionální uživatele je na vyžádání k dispozici bezpečnostní list.

Hustota: 1,23 - 1,27 g/cm^3, obsah organických rozpouštědel (VOC): 0.01 kg/kg, obsah celkového organického uhlíku (TOC): 0.014 kg/kg, obsah netěkavých látek (sušiny): 31% obj. EU limitní hodnota VOC kat. A (a) VŘNH: 30 g/l (2010).
Max. obsah VOC ve výrobku ve stavu připraveném k použití: 29 g/l.


Označení pro aerosolová balení

neuvedeno


2.3. Další nebezpečnost

neuvedeno

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách


3.1. Směsi

Chemický název látky

Indexové číslo
ES (EINECS)
CAS
Registrační číslo

Klasifikace dle 67/548/EHS

Klasifikace dle 1272/2008

Koncentrace %

neuvedeno

neuvedeno

neuvedeno

neuvedeno

neuvedeno

Plné znění R vět je uvedeno v bodě 16. bezpečnostního listu.


ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc


4.1. Popis první pomoci

Při vdechnutí

Dopravte postiženého na čerstvý vzduch a zajistěte tělesný i duševní klid. Nenechte postiženého prochladnout. V případě obtíží vyhledejte lékařskou pomoc.

Při styku s kůží

Okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou a mýdlem. Nepoužívejte rozpouštědla a ředidla. V případě obtíží vyhledejte lékařskou pomoc.

Při zasažení očí

Vyjměte kontaktní čočky. Oči vyplachujte 10 - 15 minut čistou pokud možno vlažnou tekoucí vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

Při požití

Postiženého umístěte v klidu. Ústa vypláchněte vodou (pouze za předpokladu, že postižený je při vědomí); nikdy nevyvolávejte zvracení. Neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte obal směsi nebo etiketu.


4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Při vdechnutí

neuvedeno

Při styku s kůží

Dlouhodobý nebo opakovaný styk s přípravkem může vést k podráždění pokožky, v některých případech může způsobit dermatitis.

Při zasažení očí

Zasažení oka může vyvolat podráždění.

Při požití

Požití přípravku může způsobit nevolnost, zvracení a bolesti břicha.


4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností, uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z tohoto Bezpečnostního listu.

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru


5.1. Hasiva

Vhodná hasiva

dle okolí požáru

Nevhodná hasiva

neuvedeno


5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Při požáru vzniká oxid uhelnatý a oxid uhličitý.


5.3. Pokyny pro hasiče

Směs není hořlavá. Uzavřené nádoby s přípravkem v blízkosti požáru chlaďte vodou.

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku


6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Nevdechujte páry. Zabraňte kontaktu s pokožkou a očima. Používejte osobní ochranné pracovní prostředky.


6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

Zabraňte kontaminaci půdy a úniku do povrchových nebo spodních vod. Nepřipusťte vniknutí do kanalizace. Při úniku

velkých množství přípravku informujte hasiče a odbor životního prostředí.


6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Pokud je to bezpečné, zabraňte dalšímu úniku přípravku. Přípravek pokryjte vhodným (nehořlavým) absorbujícím materiálem (písek, křemelina, zemina a jiné vhodné absorpční materiály, apod.), shromážděte v dobře uzavřených nádobách a odstraňte dle bodu 13. Sebraný materiál zneškodňujte v souladu s místně platnými předpisy. Po odstranění směsi umyjte kontaminované místo velkým množstvím vody s přídavkem detergentu. Nepoužívejte rozpouštědel.


6.4. Odkaz na jiné oddíly

Postupujte podle pokynů, obsažených v kapitolách 7, 8 a 13.

ODDÍL 7: Zacházení a skladování


7.1. Opatření pro bezpečné zacházení

Zabraňte tvorbě plynů a par v zápalných nebo výbušných koncentracích a koncentracích přesahujících nejvyšší přípustné koncentrace (NPK-P) pro pracovní ovzduší. Přípravek používejte jen v místech, kde nepřichází do styku s otevřeným ohněm a jinými zápalnými zdroji. Nevdechujte plyny a páry. Zabraňte kontaktu s pokožkou a očima. Používejte osobní ochranné pracovní prostředky podle kapitoly 8. Dbejte na platné právní předpisy o bezpečnosti a ochranně zdraví. Při používání nejezte a nepijte. Chraňte před dětmi. Během aplikace a schnutí uvnitř místnosti nechte okna a dveře otevřené.


7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Skladujte v těsně uzavřených obalech na chladných, suchých a dobře větraných místech k tomu určených. Chraňte před zdroji zahřívání, zapálení a přímým slunečním zářením. Po použití produktu musí být obal opět těsně uzavřen, aby se zabránilo úniku směsi. Doporučená skladovací teplota +30°C.


7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití

Matná emulzní barva na stěny a stropy.

ODDÍL 8: Omezování expozice / osobní ochranné prostředky


8.1. Kontrolní parametry

Chemický název látky

CAS

PEL

NPK-P

Faktor přepočtu na ppm

nestanoveny

nestanoveny

nestanoveny

nestanoveny

nestanoveny


8.2. Omezování expozice

Dbejte obvyklých opatření na ochranu zdraví při práci a zejména na dobré větrání. Toho lze dosáhnout pouze místním odsáváním nebo účinným celkovým větráním. Jestliže tak není možno dodržet NPK-P, musí být používána vhodná ochrana dýchacího ústrojí. Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Po práci a před přestávkou na jídlo a oddech si důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem.

Ochrana dýchacích cest

Zabraňte vdechování par a aerosolů. Zajistěte dostatečné větrání.

Ochrana kůže

Pracovní rukavice. Při opakovaném nebo dlouhodobém kontaktu s pokožkou, noste ochranné rukavice (nitrilové). Ochranný antistatický oděv z přírodních vláken (bavlna). Při znečištění pokožky a oděvu důkladně omýt vodou a mýdlem. Ochrana očí a obličeje Ochranné brýle (při aplikaci stříkáním).

Tepelné nebezpečí

neuvedeno

Omezování expozice životního prostředí

Dbejte obvyklých opatření na ochranu životního prostředí, viz bod 6.2.

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti


9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Vzhled

Skupenství
Barva

Zápach

Prahová hodnota zápachu

pH

Bod tání/bod tuhnutí
Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu:
Bod vzplanutí
Rychlost odpařování
Hořlavost
Meze hořlavosti
Meze výbušnosti
Tlak páry
Hustota páry

Relativní hustota

Rozpustnost

Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda
Teplota samovznícení
Teplota rozkladu
Viskozita
Výbušné vlastnosti
Oxidační vlastnostiKapalné
podle vzorníku

charakteristický

nestanoveno

7 - 9
koncentrace při 20 °C

nestanoveno
nestanoveno
nestanoveno
nestanoveno
nestanoveno
nestanoveno
nestanoveno
nestanoveno
nestanoveno

1.23 - 1.27 g/cm^3 při 20 °C

rozpustný ve vodě

nestanoveno
nestanoveno
nestanoveno
nestanoveno
nestanoveno
nestanoveno


9.2. Další informace

Obsah těkavých organických látek (VOC)

Obsah celkového organického uhlíku (TOC)

Obsah netěkavých látek (sušiny)

Max. obsah VOC ve výrobku ve stavu připraveném k použití

0.01 kg/kg

0.014 kg/kg

31 % obj.

29 g/l


ODDÍL 10: Stálost a reaktivita


10.1. Reaktivita

neuvedeno


10.2. Chemická stabilita

neuvedeno


10.3. Možnost nebezpečných reakcí

neuvedeno


10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit

Za normálního způsobu použití je přípravek stabilní, k rozkladu nedochází. Chraňte před teplotami pod 5 a nad 30°C.


10.5. Neslučitelné materiály

neuvedeno


10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Za normálního způsobu použití nevznikají. Při vysokých teplotách a při požáru vznikají nebezpečné produkty, jako např.

oxid uhelnatý a oxid uhličitý.

ODDÍL 11: Toxikologické informace


11.1.Informace o toxikologických účincích

Akutní toxicita

Pro přípravek nejsou žádné toxikologické údaje k dispozici.

Akutní toxicita složek směsi

benzylalkohol (CAS: 100-51-6, ES:202-859-9)

LD50, orálně, potkan
LD50, dermálně, králík
LC50, inhalačně, potkan, pro plyny a páry

1230 mg/kg
2000 mg/kg
> 4000 mg/m3*hod

Akutní toxicita

Pro přípravek nejsou žádné toxikologické údaje k dispozici.

Dráždivost

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Žíravost

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Senzibilizace

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Toxicita opakované dávky

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Karcinogenita

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Mutagenita

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Toxicita pro reprodukci

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

ODDÍL 12: Ekologické informace

12.1. Toxicita

Pro přípravek nejsou žádné ekotoxikologické údaje k dispozici. Směs nenechte uniknout do kanalizace, povrchových a spodních vod.


12.2. Perzistence a rozložitelnost

není k dispozici


12.3. Bioakumulační potenciál

není k dispozici


12.4. Mobilita v půdě

není k dispozici


12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB

Směs neobsahuje takto identifikované látky.


12.6. Jiné nepříznivé účinky

Pro přípravek nejsou žádné ecotoxikologické údaje k dispozici. Produkt nenechte uniknout do povrchových a spodních vod.

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování


13.1. Metody nakládání s odpady

Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění, Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), v platném znění, vyhláška 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, v platném znění, vyhláška 381/2001 Sb., (katalog odpadů) v platném znění, 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění.

Kód druhu odpadu
Druh odpadu
Podskupina odpadu

Skupina odpadu


Kód druhu odpadu pro obal
Druh odpadu
Podskupina odpadu
Skupina odpadu


Další kód druhu odpadu pro obal
Druh odpadu
Podskupina odpadu

Skupina odpadu

080112
Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11
Odpady z výroby, zpracování, distribuce, používání a odstraňování barev a laků

Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání nátěrových hmot (barev, laků a smaltů), lepidel, těsnicích materiálů a tiskařských barev

150104
Kovové obaly
Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu)
Odpadní obaly, absorpční činidla, čisticí tkaniny, filtrační materiály a ochranné oděvy jinak neurčené

150102
Plastové obaly
Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu)

Odpadní obaly, absorpční činidla, čisticí tkaniny, filtrační materiály a ochranné oděvy jinak neurčené

Nebezpečí při zacházení s přebytky nebo odpady (vznikajících při předpokládaném použití)

Nebezpečí kontaminace životního prostředí, postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech,v platném znění, a podle prováděcích předpisů o zneškodňování odpadů. Při rozlití a následné absorbci směsi odpad likvidujte podle kódů odpadu 080118, 080120 a 150203.

Právní předpisy o odpadech

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a zákon č. 188/2004 Sb., kterým se doplňuje zákon č. 185/2001 Sb.

ODDÍL 14: Informace pro přepravu


14.1. Číslo OSN

Nepodléhá předpisům ADR.


14.2. Příslušný název OSN pro zásilku

neuvedeno


14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu

neuvedeno


14.4. Obalová skupina

neuvedeno


14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí

NE


14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

neuvedeno


14.7. Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL73/78 a přepisu IBC

neuvedeno

Doplňující informace pro silniční přepravu ADR/RID:

Nepodléhá předpisům podle ADR.

Doplňující informace pro námořní přepravu IMDG:

Nepodléhá předpisům podle IMDG.

Doplňující informace letecká doprava ICAO/IATA-DGR:

Nepodléhá předpisům podle ICAO/IATA-DGR

ODDÍL 15: Informace o předpisech


15.1. Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES v platném znění. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 v platném znění. Směrnice 67/548/EHS v platném znění a 1999/45/ES v platném znění. Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon). Vyhláška č. 402/2011 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických směsí a balení a označování nebezpečných chemických směsí. Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu v platném znění. Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění. Vyhláška č. 355/2002 Sb. o emisních limitech v platném znění. ČSN 65 0201 - Hořlavé kapaliny, provozy a sklady. Vyhláška č. 246/2001 Sb., o požární prevenci. Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění a jeho prováděcí předpisy.Zákon c. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší v platném znění a jeho prováděcí předpisy.


15.2. Posouzení chemické bezpečnosti

Pro směs nebylo provedeno posouzení chemické bezpečnosti.

ODDÍL 16: Další informace

Změny v bezpečnostním listu

oddíl 1, oddíl 2, oddíl 3, oddíl 4, oddíl 6, oddíl 9, oddíl 11, oddíl 12, oddíl 16

Legenda ke zkratkám a zkratkovým slovům

CAS
ES (EINECS)
NPK-P
PEL
PBT
vPvB
Acute Tox. 4
Aquatic Chronic 2
Eye Irrit. 2
Skin Irrit. 2

Jednoznačný numerický identifikátor pro chemické látky
Existující látky (Evropský seznam existujících komerčních chemických látek)
Nejvyšší přípustná hodnota koncentrace v pracovním prostředí
Přípustný expoziční limit
Látky perzistentní, bioakumulovatelné a toxické
Látky velmi perzistentní a velmi bioakumulovatelné
Akutní toxicita
Nebezpečný pro vodní prostředí
Podráždění očí
Dráždivost pro kůži

Důležité odkazy na literaturu a zdroje dat

Informace zde uvedené vycházejí z našich nejlepších znalostí a současné legislativy. Bezpečnostní list byl dále zpracován na základě originálu bezpečnostního listu poskytnutého výrobcem.

Seznam R-vět, standardních vět o nebezpečnosti, bezpečnostních vět a/nebo pokynů pro bezpečné zacházení použitých v bezpečnostním listu.

H302
H315
H319
H332
H411
R 20/22
R 36/38
R 51/53

Zdraví škodlivý při požití.
Dráždí kůži.
Způsobuje vážné podráždění očí.
Zdraví škodlivý při vdechování.
Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Zdraví škodlivý při vdechování a při požití.
Dráždí oči a kůži.
Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

Pokyny pro školení:

Seznámit pracovníky s doporučeným způsobem použití, povinnými ochrannými prostředky, první pomocí a zakázanou manipulací se směsí. Výrobek nesmí být použitý k jinému účelu, než je uvedeno v bezpečnostním listu (bod 1.2.). Uživatel je odpovědný za dodržování všech souvisejících předpisů na ochranu zdraví a životního prostředí. Viz Zákoník práce zákon č. 262/2006 Sb. v platném znění, Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění. Výrobek nesmí být bez souhlasu výrobce/dovozce používán k jinému účelu, než je uvedeno v kapitole 1.

Prohlášení:

Bezpečnostní list obsahuje údaje pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědomostí a zkušeností a jsou v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel není zodpovědný, za jakékoliv poškození, které může být způsobeno nesprávným použitím směsi. Jakékoliv úpravy bezpečnostního listu bez souhlasu odborně způsobilé osoby jsou zakázány.

 
Akce

SOKRATES colour

SOKRATES colour

Akrylátová vrchní barva POLOLESK Balení: 0,7kg 2kg 5kg 10kg Vlastnosti: Univerzální, tvrdý, ale pružný nátěr, do interiéru i exteriéru Obna, dveře, dětské hračky. okapy, střechy... Tónování: 16 odstínů dle vzorkovníku Vydatnost: 8-10m2/kg AKCE 0,7l za 169,-Kč

Bez DPH 0.00 Kč
Vč. DPH 0.00 Kč

Bona Deck Oil

Bona Deck Oil

Olej na venkovní podlahy Balení: 5l Vlastnosti: Směs borovicového a lněného oleje, do exteriéru Vytvrzovací olej k ochraně dřevěných ploch, UV ochrana, kombinace hloubkové impregnace dřeva s optimální ochranou povrchu, vodoodpudivý, odolný proti usazování nečistot Tónování: Přírodní odstín Vydatnost: 6-10m2/l AKCE - 5l za 1 499,-

Bez DPH 0.00 Kč
Vč. DPH 0.00 Kč

JUNCKERS RUSTIC OIL

JUNCKERS RUSTIC OIL

Uretanový podlahový olej Balení: 5l Vlastnosti: Interiérový, na parkety, podlahy, stoly, zábradlí Vytvrzovací impregnační olej zvýrazňuje hloubku a barevný tón dřeva, proniká hluboko do struktury, zaplňuje póry, na měkké i tvrdé dřeviny, odolný běžným čistícím prostředkům Tónování: Čirý Vydatnost: Impregnované povrchy: 20-50m2/l Neošetřené povrchy: 5-10m2/l Akce - 5l za 2 369,-

Bez DPH 0.00 Kč
Vč. DPH 0.00 Kč