DULUX Kitchen + Bathroom slovensky

1. POPIS VÝROBKU

Dulux Kitchen & Bathroom je emulzná umývateľná farba vhodná k dekoračným a ochranným náterom stien a stropov v interiéri, najmä kuchyniach a kúpeľniach. Vďaka unikátnej technológii Protect odoláva mastnote, vlhkosti i špine a je extrémne odolná proti oteru (vrátane opakovaného umývania saponátom). Je možné ju použiť na cementové alebo vápennocementové omietky, sadrové podklady, sadrokartónové dosky, papierové tapety a tapety zo skleného vlákna. Farba má tixotropnú konzistenciu a pri natieraní neodkvapkáva, čo je veľmi praktické  napríklad keď nie je možné premiestniť alebo dostatočne zaistiť nábytok. Náter je paropriepustný a umožňuje stenám dýchať.

Upozornenie:

Plná umývateľnosť farby je dosiahnutá až po vyzretí nového náteru po dobu 28 dní (podľa normy ČSN EN 13300).


2. ODPORÚČANIE PRE BEZPEČNÚ PRÍPRAVU POVRCHU

Pri brúsení suchej vrstvy farby u starého náteru môže vznikať prach. Tam, kde je to možné, by malo byť vždy použité brúsenie za mokra. Pokiaľ nejde zabrániť vystaveniu účinkom pomoci lokálneho odsávania, musia byť použité vhodné respiračné ochranné prostriedky.


3. NÁVOD NA POUŽITIE

Príprava povrchu:

1. Povrch musí byť čistý, suchý a dobre vytvrdený (omietky je nutné nechať vyzrieť počas 3–4 týždňov, alebo podľa špecifikácie výrobca danej omietky, sadry, stierky, atď).

2. Nátery farieb vápenných, hlinkových a slabo súdržných treba úplne odstrániť z podkladu a povrch umyť vodou, aby sa odstránili zvyšky prachu.

3. Z povrchu je potrebné odstrániť znečistenie (napr. mastnotu) znižujúce priľnavosť farby. Znečistenie zmyte vodou so saponátom.

4. Povrch napadnutý plesňami očistite pomocou špachtle a ak nemožno odstrániť príčinu plesniveniu, použite zodpovedajúce fungicídny prostriedok.

5. Nerovnosti a poškodenie povrchu vyrovnajte vhodnou stierkou, vyhlaďte a nechajte vytvrdiť.

6. Vykonajte penetráciu maľovaného povrchu:

i. Podklady silno nasiakavé, nestabilné, prašné alebo pórovité napenetrujte prípravkom Dulux Grunt (predovšetkým stierkovanie časti, spoje sadrokartónových dosiek, miesta po odstránení olejových alebo kriedových farieb).

ii. Na povrchy skôr nemaľované alebo farebne nejednolité použite naviac emulziu Dulux Acryl Matt nariedenou prídavkom 20–25 % čistej vody.

iii. Podklady skôr natreté disperznou farbou, ktorých povrch je jednotný, dobre priľnavý, nie je prašný ani poškodený, je možné maľovať bez penetrácie.

Nanášania:

Farbu pred náterom nemiešajte, nerieďte ani nepridávajte cudzie zložky. Nanášajte štetcom alebo valčekom v 1–2 vrstvách v intervale 2–4 hodín. Okolitá teplota a teplota povrchu by mali byť v rozmedzí +10 až +28 °C. Relatívna vlhkosť by mala byť nižšia ako 80 %.

Upozornenie:

Typ, povrch a predchádzajúci náter dreva ovplyvňujú výsledný odtieň náteru, preto odporúčame vykonať skúšobný náter pred finálnou aplikáciou. Pri renovačných náteroch povrchov, ktoré sú v dobrom stave a majú podobnú farbu, môže byť jedna vrstva farby dostačujúca. 


4. DOBA SCHNUTIA

Interval medzi nanášaním jednotlivých vrstiev 2–4 hodiny. Náter je suchý na dotyk po 30 minútach. Platí pre jednu vrstvu o štandardnej hrúbke pri teplote +20 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu 50 %, pri dobrom vetraní. Zníženie teploty alebo zvýšenie vlhkosti môže predľžiť dobu schnutia.


5. BALENIEA FAREBNÉ ODTIENE

2,5 l balení dostupné v 6 matných a 6 saténových odtieňoch.


6. TEORETICKÁ VÝDATNOSŤ

Až 14 m2/litr v jednej vrstve na hladkom a správne pripravenom podklade.


7. ČISTENIE NÁRADIA

Ihneď po aplikácii očistite vodou. Pred čistením odstráňte zo štetca čo najviac farby.


8. SKLADOVANIE

Výrobok si uchová svoje úžitkové vlastnosti v pôvodnom neotvorenom obale minimálne do 24 mesiacov od dátumu uvedeného na viečku. Pri doprave a skladovaní chráňte pred mrazom. Skladujte v suchom sklade pri teplotách 5–30 ° C.


9. BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA A PRVÁ POMOC

Osoby a zvieratá by sa nemali zdržovať v ošetrenom priestore, dokedy náter nezaschne. Produktom neošetrujte drevo v priamom kontakte s potravinami a krmivami. Nepoužívajte prázdne nádoby na skladovanie potravín. Nevylievajte do kanalizácie. Nepoužitý výrobok alebo prázdny obal so zvyškami výrobku odovzdajte v zbernine bezpečného odpadu alebo odovzdajte osobe, ktorá je oprávnená nakladať s nebezpečnými odpadmi.

Pokyny pre prvú pomoc:

Pri nadýchaní vyjdite načerstvý vzduch. Pokiaľ postihnutý nedýcha, poskytnite umelé dýchanie a zavolajte lekára. Pri zasiahnutí pokožky dôkladne umyte vodou a mydlom alebo vhodným čistiacim prostriedkom pre pokožku. Pri zasiahnutí očí okamžite dôkladne vypláchnite vodou a vyhľadajte lekára. Pri požití vypláchnite ústa vodou, NEVYVOLÁVAJTE ZVRACANIE, ihneď vyhľadajte lekára.

Bezpečnostné vety:

S 2 Uchovávajte mimo dosahu detí.
S 24/25 Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami.
S 29 Nevypúšťať do kanalizačnej siete.
S 46 V prípade požitia, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.
S 51 Používajte len na dobre vetranom mieste.


Hustota:
VOC:
TOC:
Obsah neprchavých látok (sušiny):

Dulux K&B Satén
1,23 - 1,27 g/cm
0,01 kg/kg
0,014 kg/kg
31% objemu

Dulux K&B Mat
1,3 - 1,45 g/cm
0,03 kg/kg
0,012 kg/kg
40% objemu

Limitná hodnota VOC kat.A (a) VR: 30 g/l (2010).
Max. obsah VOC vo výrobku pripraveného na použitie: 29 g/l. 


10. DISTRIBÚTOR

Akzo Nobel Coatings CZ, a.s. organizačná zložka SK
Kopčianska 65
851 00 Bratislava 5

Infolinka: +421 263 814 558
www.dulux.sk


11. DÁTUM VYDANIA

Apríl 2013

Údaje odpovedajú naším súčasným vedomostiam a znalostiam. Je nutné dodržiavať príslušné smernice, normy a remeselné pravidlá. V prípade pochybností alebo nejasností sa obrate na našich technických poradcov.

 
Akce

SOKRATES colour

SOKRATES colour

Akrylátová vrchní barva POLOLESK Balení: 0,7kg 2kg 5kg 10kg Vlastnosti: Univerzální, tvrdý, ale pružný nátěr, do interiéru i exteriéru Obna, dveře, dětské hračky. okapy, střechy... Tónování: 16 odstínů dle vzorkovníku Vydatnost: 8-10m2/kg AKCE 0,7l za 169,-Kč

Bez DPH 0.00 Kč
Vč. DPH 0.00 Kč

Bona Deck Oil

Bona Deck Oil

Olej na venkovní podlahy Balení: 5l Vlastnosti: Směs borovicového a lněného oleje, do exteriéru Vytvrzovací olej k ochraně dřevěných ploch, UV ochrana, kombinace hloubkové impregnace dřeva s optimální ochranou povrchu, vodoodpudivý, odolný proti usazování nečistot Tónování: Přírodní odstín Vydatnost: 6-10m2/l AKCE - 5l za 1 499,-

Bez DPH 0.00 Kč
Vč. DPH 0.00 Kč

JUNCKERS RUSTIC OIL

JUNCKERS RUSTIC OIL

Uretanový podlahový olej Balení: 5l Vlastnosti: Interiérový, na parkety, podlahy, stoly, zábradlí Vytvrzovací impregnační olej zvýrazňuje hloubku a barevný tón dřeva, proniká hluboko do struktury, zaplňuje póry, na měkké i tvrdé dřeviny, odolný běžným čistícím prostředkům Tónování: Čirý Vydatnost: Impregnované povrchy: 20-50m2/l Neošetřené povrchy: 5-10m2/l Akce - 5l za 2 369,-

Bez DPH 0.00 Kč
Vč. DPH 0.00 Kč