DULUX Super Matt Plus

TECHNICKÝ LIST

DODÁVÁ A DALŠÍ INFORMACE POSKYTUJE:

Akzo Nobel Coatings CZ, a.s.
Na Pankráci 1683/127
budova GEMINI
140 00 Praha 4

Tel.: +420 261 399 100-101
Infolinka: 800 100 701

NÁZEV VÝROBKU


DULUX SUPER MATT PLUS


1. POPIS VÝROBKU

Dulux Super Matt Plus je malířská barva vysoké kvality určená k dekoračním a ochranným nátěrům stěn a stropů v interiéru. Je možné ji použít na cementové nebo vápenocementové omítky, sádrové podklady, sádrokartonové desky, papírové tapety a tapety ze skelného vlákna. Barva má tixotropní konzistenci a při natírání neodkapává, což je velmi praktické například, když není možné přemístit anebo dostatečně zajistit nábytek. Nátěr je dobře omyvatelný a jeho mikroporézní struktura umožňuje stěnám dýchat.

Upozornění:

Plná omyvatelnost barvy je dosažena až po vyzrání nového nátěru po dobu 28 dní (dle normy SN EN 13300).


2. DOPORUČENÍ PRO BEZPEČNOU PŘÍPRAVU POVRCHU

Při broušení suché vrstvy barvy může vznikat prach. Pokud nelze zabránit vystavení účinkům pomocí lokálního odsávání, musí být použity vhodné respirační ochranné prostředky.


3. NÁVOD NA POUŽITÍ

Příprava povrchu: 

1. Povrch musí být čistý, suchý a dobře vytvrzený (omítky je nutno nechat vyzrát během 3–4 týdnů, nebo podle specifikace výrobce dané omítky, sádry, stěrky, atp.).

2. Nátěry barev vápenných, hlinkových a slabě soudržných je třeba úplně odstranit z podkladu a povrch umýt vodou, aby se odstranily zbytky prachu.

3. Z povrchu je třeba odstranit znečištění (například mastnotu) snižující přilnavost barvy. Znečištění smyjte vodou se saponátem.

4. Povrch napadený plísněmi očistěte pomocí špachtle a pokud nelze odstranit příčinu plesnivění, použijte odpovídající fungicidní prostředek.

5. Nerovnosti a poškození povrchu vyrovnejte vhodnou stěrkou, vyhlaďte a nechte vytvrdit.

6. Proveďte penetraci malovaného povrchu:

i) Podklady silně nasákavé, nestabilní, prašné nebo pórovité napenetrujte přípravkem Dulux Grunt (především stěrkované části, spoje sádrokartonových desek, místa po odstranění olejových nebo křídových barev).

ii) Na povrchy dříve nemalované nebo barevně nejednolité použijte navíc emulzi Dulux Super Matt Plus naředěnou přídavkem 20–25 % čisté vody.

iii) Podklady dříve natřené disperzní barvou, jejichž povrch je jednotný, dobře přilnavý, není prašný ani poškozený, je možné malovat bez penetrace.

Nanášení:

Barvu před nátěrem nemíchejte, neřeďte ani nepřidávejte cizí složky. Barvu nanášejte štětcem nebo válečkem s krátkým vlasem v 1–2 vrstvách v intervalu 2–4 hodin. Okolní teplota a teplota povrchu by měly být v rozmezí +10 až +28 °C. Relativní vlhkost by měla být nižší než 80 %.

Upozornění:

Typ, povrch a předchozí nátěr dřeva ovlivňují výsledný odstín nátěru, proto doporučujeme provést zkušební nátěr před finální aplikací. Při renovačních nátěrech povrchů, které jsou v dobrém stavu a mají podobnou barvu, může být jedna vrstva barvy dostačující. Po předchozích technických zkouškách je možné barvu nanášet i stříkáním. 


4. DOBA SCHNUTÍ

Interval mezi nanášením jednotlivých vrstev 2–4 hodiny. Nátěr je suchý na dotyk po 2 hodinách. Platí pro jednu vrstvu o standardní tloušťce při teplotě +20 °C a relativní vlhkosti vzduchu 50 %, při dobrém větrání. Snížení teploty nebo zvýšení vlhkosti může prodloužit dobu schnutí.


5. BALENÍ A BAREVNÉ ODSTÍNY

Bílá matná v 3 a 10 l balení.


6. TEORETICKÁ VYDATNOST

Až 14 m2/litr v jedné vrstvě na hladkém a správně připraveném podkladu.


7. ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ

Ihned po aplikaci očistěte vodou. Před čištěním odstraňte ze štětce co nejvíce barvy.


8. SKLADOVÁNÍ

Výrobek si uchová své užitné vlastnosti v původním neotevřeném obalu minimálně do 48 měsíců od data uvedeného na víčku. Při dopravě a skladování chraňte před mrazem. Skladujte v suchém skladu při teplotách 5–30 °C.


9. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A PRVNÍ POMOC

Osoby a zvířata by se neměly zdržovat v ošetřeném prostoru, dokud nátěr nezaschne. Produktem neošetřujte dřevo v přímém kontaktu s potravinami a krmivy. Nepoužívejte prázdné nádoby ke skladování potravin. Nevylévejte do kanalizace.  Nepoužitý výrobek nebo prázdný obal se zbytky výrobku odevzdejte ve sběrně nebezpečného odpadu nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady.

Pokyny pro první pomoc:

Při nadýchání vyjděte na čerstvý vzduch. Pokud postižený nedýchá, poskytněte umělé dýchání a zavolejte lékaře. Při zasažení pokožky důkladně omyjte vodou a mýdlem nebo vhodným čisticím prostředkem pro pokožku. Pi zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékaře. Při požití vypláchněte ústa vodou, NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ, ihned vyhledejte lékaře.

Bezpečnostní věty:

S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí.
S 24/25 Zamezte styku s kůží a očima.
S 29 Nevylévejte do kanalizace.
S 46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.
S 51
Používejte pouze v dobře větraných prostorách.

Hustota: 1,43–1,48 g/cm3
VOC: 0,015 kg/kg.
TOC: 0,010 kg/kg.
Obsah neprchavých látek (sušiny): 35 % obj.
Limitní hodnota VOC kat.A (a) VŘNH: 30 g/l (2010).
Max. obsah VOC ve výrobku připraveného k použití: 29 g/l.


10. DISTRIBUTOR V ČR A TECHNICKÉ PORADENSTVÍ:

Akzo Nobel Coatings CZ, a.s.

 
Akce

SOKRATES colour

SOKRATES colour

Akrylátová vrchní barva POLOLESK Balení: 0,7kg 2kg 5kg 10kg Vlastnosti: Univerzální, tvrdý, ale pružný nátěr, do interiéru i exteriéru Obna, dveře, dětské hračky. okapy, střechy... Tónování: 16 odstínů dle vzorkovníku Vydatnost: 8-10m2/kg AKCE 0,7l za 169,-Kč

Bez DPH 0.00 Kč
Vč. DPH 0.00 Kč

Bona Deck Oil

Bona Deck Oil

Olej na venkovní podlahy Balení: 5l Vlastnosti: Směs borovicového a lněného oleje, do exteriéru Vytvrzovací olej k ochraně dřevěných ploch, UV ochrana, kombinace hloubkové impregnace dřeva s optimální ochranou povrchu, vodoodpudivý, odolný proti usazování nečistot Tónování: Přírodní odstín Vydatnost: 6-10m2/l AKCE - 5l za 1 499,-

Bez DPH 0.00 Kč
Vč. DPH 0.00 Kč

JUNCKERS RUSTIC OIL

JUNCKERS RUSTIC OIL

Uretanový podlahový olej Balení: 5l Vlastnosti: Interiérový, na parkety, podlahy, stoly, zábradlí Vytvrzovací impregnační olej zvýrazňuje hloubku a barevný tón dřeva, proniká hluboko do struktury, zaplňuje póry, na měkké i tvrdé dřeviny, odolný běžným čistícím prostředkům Tónování: Čirý Vydatnost: Impregnované povrchy: 20-50m2/l Neošetřené povrchy: 5-10m2/l Akce - 5l za 2 369,-

Bez DPH 0.00 Kč
Vč. DPH 0.00 Kč