Kamenný koberec Polycol 123

Kamenný koberec Polycol 123
Kód zboží 900080
Cena včetně DPH 0.00 Kč

Polycol 123


Polycol 123 se používá jako pojivo do štěrkových potahů (kamenné koberce).


Charakteristika výrobku


Polycol 123 je modifikovaná epoxidová pryskyřice, která s tvrdidlem Polycol 593 a přírodním kamenivem vytváří štěrkovou kompozici vhodnou pro dekorativní úpravy podlah teras, altánů, pergol, okolí bazénů, cest, chodníků a obvodových ploch pro odvětrávání domů od zemní vlhkosti. Dále se používá jako pochůzný tepelný štít na ploché střechy s bitumenovými pásy.


Technologický postup zpracování


Polycol 123 se používá jako pojivo při přípravě štěrkových potahů tzv. kamenných koberců. Aby vytvrzené štěrkové  potahy vykazovaly optimální užitné vlastnosti, musí být mj. aplikovány na betonové podklady předepsaných parametrů za normálních podmínek. Tedy 50% relativní vlhkosti vzduchu a teplotě po celou dobu pokládky 15 až 25 °C.
Požadované parametry betonového podkladu:

Pevnost v tlaku pojízdné
Pevnost v tlaku pochůzné

Vlhkost podkladu
Přídržnost
Teplota podkladu

min. 21,5 MPa
min. 14,7 MPa

max. 4 % hmotnostní
min. 1,5 MPa
15-20 °C

Betonový podklad musí být suchý, vyzrálý nejméně 28 dní. Povrch musí být zatažen dřevěným nebo plstěným hladítkem, nesmí být kletován, ani poprašován cementem. Před vlastní pokládkou musí být povrch zameten. Je vhodné použít výkonný průmyslový  vysavač pro odstranění separačního prachu. Je-li povrch podkladu poškozený (drolení, koroze, vystouplé cementové mléko a podobně), případně znečištěný naftou, oleji, asfaltem a podobně, musí se provádět přebroušení otryskání pískem nebo ocelovými kuličkami případně jiný ověřený respektive vhodný způsob přípravy podkladu. Vyhovuje-li podkladový beton všem požadovaným parametrům, provádí se minimálně 24 hodin před vlastním kladením penetrace podkladu. Smyslem penetrace je zejména zpevnit povrch betonu a vybudovat přechodový můstek mezi podkladem a užitnou vrstvou.

Penetrace se provádí pomocí Polycolu 225 tuženého tvrdidlem Polycol 525 v hmotnostním poměru 100:10. Není vhodné provádět penetraci akrylátovými disperzemi.

Podle kvality a nasákavosti podkladu je potřeba penetrační kompozice 200 až 500 g/m2. Roztírání se provádí vhodnými válečky s delším chlupem. Penetrace se provádí do nenasákavosti podkladu. Nepřípustná je však tvorba souvislé lakové vrstvy na povrchu podkladu.


Mísící poměr


Polycol 123
Polycol 593
Štěrk 4-8 mm

100 hmotnostních dílů
40 hmotnostních dílů
1400 až 2100 hmotnostních dílů

Velmi častá je aplikace kamenného koberce na límce bazénů a přístupové chodníky.


Kladení kamenného koberce


Doporučená prováděcí teplota je 15 °C. Použití jiných tužidel je třeba předem odzkoušet nebo konzultovat s pracovníky obchodního oddělení výrobce. Jako plnivo se nejčastěji používají suché křemenné štěrky. Je možné použít i jiná minerální plnidla jako jsou například mramory nebo žuly.

Zrnitost komerčně prodávaných štěrků jsou 2-4 mm, 4-8 mm, 8-16 mm. Velikost použitého zrna určuje aplikační vrstvu celé kompozice. Velikost zrna by neměla přesahovat 1/3 tloušťky vrstvy. Nelze tedy například z frakce 8-16 mm vytvořit vrstvu 0 mm. Použití jiného typu plniva doporučujeme předem ověřit nebo konzultovat s výrobcem.

Mísení pojiva a plniva se provádí cca 2 až tři minuty v míchačkách s oběžnými lopatkami v pevném bubnu nebo vhodným ručním elektrickým míchadlem v plastové mísicí nádobě za postupného vnášení plniva tak dlouho, dokud není zřejmé, že pojivo dokonale smočilo veškeré vnesené plnivo.

Na jeden kilogram pojivové směsi nejčastěji přidáváme 15 až 20 kilogramů štěrku. Přidáváním štěrku klesají mechanické parametry. Při dekorativních aplikacích lze provést plnění až 1:25. Na namáhaných plochách naopak s plnivem klesáme pod 1:15.

Štěrkový potah terasy je příjemným užitným prvkem jak v novostavbách, tak i v rekonstruovaných objektech. Na velkých plochách je třeba velikost potahované plochy pořídit stávajícím dilatacím budovy.

Aktivovaná kompozice se po vysypání na podklad nejprve rozhrne dřevěnou latí, pečlivě udusá a povrch zatáhne kovovým hladítkem smáčeným v xylenu. Připravujte jen takové množství kompozice, které zpracujete při 18 °C do 30 minut.

Štěrkové potahy (kamenné koberce) se provádějí nejčastěji ve vrstvě od 10 až do 20 mm. V uvedeném případě je potřeba štětku 15 až 30 kg/m2 (specifická váha štěrku se mění s velikostí frakce) spotřeba pojivové směsi je tedy:
při plnění 1:10 hmotnostních dílů 1,5 až 3,0 kg/m2
při plnění 1:15 hmotnostních dílů 1,0 až 2,0 kg/m2
při plnění 1:20 hmotnostních dílů 0,75 až 1,5 kg/m2

Při vyšším plnění klesá cena aplikované kompozice.

Plnění natužené epoxidové kompozice je závislé na celkovém namáhání plochy. Zatížení můžeme rozdělit do tří skupin.

  1. Velké namáhání. Sem patří například pojezd osobním automobilem, mechanické namáhání velkou zahradní a zemědělskou technikou a podobně, zde je vhodné plnit 1 díl pojivové kompozice 10-15 díly štěrku.
  2. Střední namáhání. Sem patří namáhání drobnou zahradní technikou, jako jsou například malé traktory, sekačky a vozíky, motocykly, kola, dále namáhání pochůzností, převážení břemen kolovými vozíky, zahradní sezení a podobně. Zde je vhodné plnit 1 díl pojivové kompozice 15 až 20 dílů štěrku.
  3. Lehké namáhání. Tepelný štít na bitumenových střechách, pohledové zídky, dekorativní límce a jiné ozdobné prvky, pěstování květin, namáhání domácími mazlíčky. Proto tyto plochy je vhodné plnit 1 dílem pojivové kompozice a 20-25 dílů štěrku.

Hranice mezi jednotlivými namáháními nejsou tvrdými hodnotami. Pevnost štěrkových potahů se mění s plněním plynule. Se zvyšujícím se plněním mechanické parametry klesají. Kamenné koberce jsou při 20 °C pochůzné prakticky za 24 hodin. Plnému zatížení lze takto připravené potahy vystavit za 7 dní při 20 °C.

Kamenný koberec je možné dodatečně zpevnit převálečkováním potahu pojivovou kompozicí s nižší viskozitou například Polycol 117 + Polycol 593. Při změně užívání plochy na větší namáhání je tak do potahu doplněno pojivo a tím je snížen stávající poměr plnění.

Při aplikacích na rozsáhlejších plochách je nutné přiznat dilatace v podkladním betonu nejlépe použitím kovových dilatačních profilů. Z dekorativních a mechanických důvodů je též vhodné použít kovové ukončovací profily i pro ohraničení dané plochy. Profily si před vlastní pokládkou přilepte k podkladu vhodnou epoxidovou lepicí kompozicí například Polycol 171 + Polycol 521 v poměu 100:8 hmotnostních dílů. Přilepené dilatace nebo ohraničení pak slouží při vlastní pokládce k držení roviny celé aplikované plochy.
Při aplikacích na svislé plochy je nutné nejprve připravit vhodné bednění a hlavně nezapomenout na jeho naseparování. Epoxidové kompozice vytváří se dřevem nerozpojitelný spoj.
Správnou pokládkou získáte elegantní povrch, přírodního vzhledu, s vysokou pevností a dlouhou životností, na kterém se netvoří kaluže, neboť jde o vodopropustnou kompozici.

V průběhu času, působením slunečního svitu, zatížením počasím jakož i mechanickým namáháním dojde k zmatování ploch. Pokud je například v interiérech požadavek na dlouhodobý lesk, je možné po vyzrání povrch nalakovat dvousložkovým epoxidovým lakem Polycol 323.

Výsledný vzhled štěrkového potahu (kamenného koberce) je určen nejen volbou různě zabarveného štěrku, ale i použité frakce.


Bezpečnost a hygiena při práci


Pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci platí příslušná ustanovení NV 178/2001. Během penetrace a kladení kamenného koberce musí být pracoviště větráno a je nutné dodržovat zásady bezpečnosti práce dané, zejména je nutno vyvarovat se manipulace s otevřeným ohněm, kouření. Technickými opatřeními musí být zajištěno nepřekročení nejvyšší přípustné koncentrace organických rozpouštědel v pracovním ovzduší (NPK-P) podle hygienických předpisů.

Použité tužidlo Polycol 593 je hořlavá kapalina IV. třídy. Jmenované tužidlo je klasifikováno jako žíravina, je silně alkalické povahy a její výpary dráždí pokožku a sliznice dýchacích cest. Při práci s Polycolem 123 a příslušným tužidlem musí být zabráněno přímému styku těchto látek s pokožkou. Pracovníci musí být vybaveni osobními ochrannými pomůckami (pracovní oblek a obuv, rukavice, brýle) a musí být prokazatelně poučeni o bezpečnosti a hygieně při práci s epoxidovými pryskyřicemi. Při práci je zakázáno jíst, pít a kouřit. Po práci je třeba umýt ruce vodou a mýdlem. Osušenou pokožku ošetřit reparačním krémem.


První pomoc


Při náhodném požití - vypláchnout ústa vodou, vypít asi 0,5 litru vlažné vody.  Nevyvolávat zvracení. Zajistit lékařskou pomoc. Při vniknutí do oka - oko ihned vymývat proudem čisté vody, vyhledat lékaře. Při potřísnění - svléknout znečištěný oděv, pokožku umýt vodou a mýdlem a po osušení potřít reparačním krémem. Při nadýchání - přerušit práci a odebrat se na čerstvý vzduch.


Balení, skladování, přeprava


Polycol 123 se plní do plechovek o obsahu 5 kg, 10 kg, 20 kg, 30 kg. Skladuje se v uzavřených obalech v krytých suchých skladech při teplotě od 5 °C do 25 °C odděleně od tužidel. Pryskyřice nesmí být skladována v blízkosti tepelných zdrojů a nesmí být vystavena účinkům slunečního záření. Skladovací prostora musí odpovídat pro skladování hořlavin ve smyslu ČSN 65 0201. Při dodržení těchto podmínek je skladovací doba 12 měsíců ode dne vyskladnění výrobcem.

Polycol 123 a příslušné tužidlo Polycol 593 se přepravuje krytými dopravními prostředky dle následujících klasifikace přepravních řádů:

Polycol 123 UN.No: 3082
Polycol 593 UN.No: 2735

Třída ADR: 9
Třída ADR: 8


Bezpečnostní charakteristika


Polycol 123, Xi - dráždivý, N - nebezpečný pro životní prostředí R 36/38 - dráždí oči a kůži, R43 - může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží, R 51/53 - toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí, S
2 - uchovávejte mimo dosah dětí, S 26 - při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc, S 29 - nevylévejte do kanalizace, S 46 - při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení, S 61 - zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy, S 36/37/39 - používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.

Polycol 593, C - žíravý, R 34 - způsobuje poleptání, R 43 - může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží, R20/22 - zdraví škodlivý při vdechování a při požití , R 52/53 - škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí, S 1/2 - uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí, S 9 - uchovávejte obal na dobře větraném místě, S 26 - při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc, S 45 - v případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení), S 36/37/39 - používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít, S 61 - zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy.

Nezpevněná štěrková plocha před prodejním stanem omezuje vystavování zboží prodejcem a prohlížení zboží zákazníkem. Je zcela nevhodná pro pochůznost.
Nejvyšší čas aplikovat kamenný koberec!

Vlastnosti
Akce

SOKRATES colour

SOKRATES colour

Akrylátová vrchní barva POLOLESK Balení: 0,7kg 2kg 5kg 10kg Vlastnosti: Univerzální, tvrdý, ale pružný nátěr, do interiéru i exteriéru Obna, dveře, dětské hračky. okapy, střechy... Tónování: 16 odstínů dle vzorkovníku Vydatnost: 8-10m2/kg AKCE 0,7l za 189,-Kč

Bez DPH 0.00 Kč
Vč. DPH 0.00 Kč

Bona Deck Oil

Bona Deck Oil

Olej na venkovní podlahy Balení: 5l Vlastnosti: Směs borovicového a lněného oleje, do exteriéru Vytvrzovací olej k ochraně dřevěných ploch, UV ochrana, kombinace hloubkové impregnace dřeva s optimální ochranou povrchu, vodoodpudivý, odolný proti usazování nečistot Tónování: Přírodní odstín Vydatnost: 6-10m2/l AKCE - 5l za 1 499,-

Bez DPH 0.00 Kč
Vč. DPH 0.00 Kč

JUNCKERS RUSTIC OIL

JUNCKERS RUSTIC OIL

Uretanový podlahový olej Balení: 5l Vlastnosti: Interiérový, na parkety, podlahy, stoly, zábradlí Vytvrzovací impregnační olej zvýrazňuje hloubku a barevný tón dřeva, proniká hluboko do struktury, zaplňuje póry, na měkké i tvrdé dřeviny, odolný běžným čistícím prostředkům Tónování: Čirý Vydatnost: Impregnované povrchy: 20-50m2/l Neošetřené povrchy: 5-10m2/l Akce - 5l za 2 369,-

Bez DPH 0.00 Kč
Vč. DPH 0.00 Kč